Vítáme Vás na stránkách mého masážního studia. Můžete si vybrat ze široké nabídky ostatních masáží, jako jsou například masáže lymfatické, relaxační či speciální. Mým cílem je pomoci vám od bolesti či únavy a v příjemném prostředí mého studia zažijete to pravé uvolnění a relax.

Potřebujete poradit, vysvětlit či zjistit podrobnosti? Pak mě neváhejte kontaktovat.

Zde je několik informací k masážím obecně

Já osobně doporučuji objednat se na masáž odpoledne či navečer tak, aby jste po masáži neměli v plánu fyzickou práci či jinou námahu. Po masáži budete příjemně unaveni a regenerační proces bude pokračovat přes noc do druhého dne. Prací bychom tento proces narušili a i proto je lépe nesprchovat se po masáži, ale před ní. Navíc používám kvalitní bio oleje a esenciální oleje a byla by škoda je smýt a nenechat vstřebat.

Důležitý je také pitný režim po masáži a vyhnout se chladu a průvanu.

Před masáží se domluvíme, zda máte zdravotní problémy, s čím se léčíte, jaká masáž bude nejvhodnější a na kterou část těla se budeme při masáži soustředit. Pokud bude třeba, nahřejeme svaly, aby se uvolnily.

Během masáže se nebojte sdělit, zda je třeba přitlačit nebo naopak ubrat, je vám teplo nebo je vám něco nepříjemné. To vše ovlivňuje celkový zážitek z masáže. Já doporučuji během masáže nemluvit a vychutnat si masáž, hudbu a třeba si i na chvíli zdřímnout. Já tomu říkám 2v1, odpočine si tělo i mysl a odejdete krásně odpočatí a zregenerovaní.

Jako první masáž je asi nejvhodnější klasická regenerační a dále se domluvíme, jaká by byla nejvhodnější. Moje nabídka je široká.

 

Na masáž by jste neměli jít když:

-máte právě virové onemocnění či teplotu

-jste méně než 2h po větším jídle

-po velké fyzické námaze

-jste v prvním trimestru těhotenství

-po požití alkoholu či omamných látek

-máte onkologické onemocnění

Naše hodnocení na najisto.cz

Aktuality

Napište nám!

29.10.2014 09:01
Byli jste u nás spokojeni? Chcete se s námi podělit o své zkušenosti? Chcete získat více informací?...

 

Všeobecné obchodní podmínky

Masáže FARFALLA-MOTÝLEK

MARKÉTA JUNGOVÁ, IČO 03090451

provozovna Bělehradská 542, 53009 Pardubice

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Základní ustanovení
1.1
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen jako „VOP“) upravují smluvní vztahy vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi obchodní MARKÉTA JUNGOVÁ, IČO 03090451, jakožto poskytovatelem masážních služeb (dále jen jako „provozovatel“) na straně jedné a uživatelem uvedených služeb nabízených a poskytovaných provozovatelem (dále jen jako „zákazník“) na straně druhé.

1.2
Předmětem smlouvy o poskytování služeb je závazek provozovatele poskytnout zákazníkovi masážní, rekondiční a regenerační služby (dále jen jako „služba“ či „služby“) a závazek zákazníka za služby uhradit sjednanou cenu.

1.3
Tyto Všeobecné obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky provozovatele umístěné na webové adrese masazehned.cz (dále jen jako „doména provozovatele“) a další s tím související právní vztahy mezi smluvními stranami.

1.4
Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.5
Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi provozovatelem a zákazníkem, popř. jakékoli jiné ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem neobsahuje odlišnou úpravu jejich vzájemných práv a povinností. Jednotlivé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek lze měnit nebo vyloučit pouze písemně ve smlouvě o poskytování služeb.
2. Objednávka služeb
2.1
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, emailem nebo telefonicky. Dohodnutím termínu se objednávka stává závaznou a provozovatel na dohodnutý termín rezervuje příslušný čas maséra.

2.2
Pokud se z vážných důvodů nemůže zákazník v dohodnutém termínu výkonu služby dostavit, informuje o tom neprodleně telefonicky, sms či emailem provozovatele, nejpozději však 24 hodin před zahájením výkonu služby. Za termín výkonu služby se považuje sjednaný den a hodina výkonu služby. Později zákazníkem učiněné vyrozumění provozovatele se považuje za nedodržení smluvních podmínek a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.3
Dostaví-li se zákazník do 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za nedodržení smluvních podmínek.

2.4
V případě neoznámené nepřítomnosti definované v odstavci 2.2. nebo příchodu zákazníka se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada plné hodnoty rezervované služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu, či jiného nepeněžního protiplnění.

2.5
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout službu v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.6
Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit poskytování služby, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáže se bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.7
Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.8
Ceny jsou stanoveny aktuálně platným ceníkem, který je k dispozici na doméně provozovatele.

2.9
Platba za objednané služby se provádí před nebo po absolvování procedury. V případě dárkových poukazů, či jiných způsobů nepeněžního protiplnění uvědomí zákazník poskytovatele na tuto skutečnost před objednáním služeb. Po absolvování procedury odevzdá zákazník poukáz provozovateli. Neučiní-li tak, bude služba účtována běžným způsobem, dle platného ceníku.
3. Reklamace služeb
3.1
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.
4. Dárkový poukaz
4.1
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky provozovatele. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením služby. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit při sjednávání termínu návštěvy pro ověření platnosti.

4.2
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh služby. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

4.4
Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí šest měsíců od data prodeje,u poukazů na 5 a více masáží 12 měsíců. Služby provozovatele je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu platnosti lze prodloužit ve výjimečných případech.
5. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
5.1
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího personálu.
5. Závěrečná ustanovení
6.1